Παροχές

 • Ολοήμερο και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας
 • Ασφαλής μεταφορά με κλιματιζόμενο σχολικό λεωφορείο
 • Σύγχρονο παιδαγωγικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων
 • Εκμάθηση ξένης γλώσσας
 • Πλούσιο διαιτολόγιο για την οικοδόμηση ενός γερού οργανισμού
 • Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό
 • Μηνιαία ενημέρωση για το πρόγραμμα φαγητού
 • Καθημερινή γραπτή ενημέρωση γονέων
 • Ασφαλιστική κάλυψη των παιδιών
 • Προσωπικές συναντήσεις γονέων – νηπιαγωγών
 • Ομαδικές συναντήσεις με ψυχολόγο, λογοθεραπευτή και διαιτολόγο
 • Εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θέατρα κ.λπ
 • Εκδηλώσεις χριστουγεννιάτικες και καλοκαιρινές
 • Συμβάσεις με τράπεζες και οργανισμούς
 • Συμμέτοχη στο πρόγραμμα «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»